Language Assistance

Language Assistance

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Trinity Health At Home at 877-827-0788 or 711 (TTY).

Español (Spanish)


ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-877-827-0788 (TTY: 711).

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-877-827-0788 (TTY: 711).


Tiếng Việt (Vietnamese)


CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-877-827-0788 (TTY: 711).


Tagalog (Tagalog – Filipino)


PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-827-0788 (TTY: 711).


한국어 (Korean)


주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-827-0788 (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오.


Հայերեն (Armenian)


ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-827-0788 (TTY (հեռատիպ)՝ 711)

Русский (Russian)


ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-877-827-0788 (телетайп: 711).


日本語 (Japanese)


注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-877-827-0788 (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡ください。


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)


ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-877-827-0788 (TTY: 711). 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

فارسی (Farsi – Persian )


توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-877-827-0788 (TTY: 711)تماس بگیرید.


ខ្មែរ (Cambodian)


ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-877-827-0788 (TTY: 711). ។

Hmoob (Hmong)


LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-877-827-0788 (TTY: 711)

हिंदी (Hindi)


ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं । 877-827-0788 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)


เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร । 877-827-0788 (TTY: 711)

العربية (Arabic)


ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم -877-827-0788(رقم هاتف الصم والبكم: 711).